Archive for 4.1.2022

Ohlédnutí P. Krzysztofa za rokem 2021 ve farnosti Ostrov

Minulý rok pro naši farnost byl velmi významný hlavně kvůli personálním změnám. Po 16 letech ukončil působení ve farnosti pater Marek Hric. Je to dlouhá doba, a pater Marek se velmi zapsal do života farnosti od roku 2005. Nejenom pro mnohé farníky, ale i pro zástupce samosprávy na území farnosti a širokou veřejnost byl to právě on, s kým byla farnost ztotožňována. Pokud se jedná o farníky, je jasné, že přeložení patera Marka do Klatov mnozí nesli velmi těžko.  

Od 1. srpna biskup Tomáš Holub ustanovil mě novým farářem a jezuitu – otce Patrika Kovaľa farním vikářem.

Celý uplynulý rok jsme, stejně jako ostatní, prožili ve znamení pandemie Covid 19 – která se podepsala na životě naší farnosti. Stalo se tak jednak v důsledku vládních omezení počtu účastníků bohoslužeb, ale taky kvůli obavám lidi z nakažení. Znamenalo to nejenom menší účast na bohoslužbách, ale tato složitá situace se podepsala na každodenním životě farnosti. Zejména starší farníci, ale i ostatní hodně zvažovali, jestli se mají nějaké akce, setkání nebo pouti zúčastnit, či nikoli.

 Bohužel velmi mnoho aktivních farníků v letošním roce zemřelo. Celkem jsme měli v letošním roce 39 pohřbů (v roce 2020 jich bylo 33). Seznam všech farníků, kteří zemřeli v letošním roce, jsme umístili na nástěnce a na webových stránkách. Chtěl bych Vás a ostatní pozvat na pátek
7. ledna v 18 h do Ostrova na zádušní mši svatou za farníky a všechny ostatní zesnulé v roce 2021.

V uplynulém roce narostl počet křtů. Ve srovnání s rokem 2020, kdy jich bylo ve farnosti 7, jich v roce 2021 bylo 17. Bohužel se v letošním roce ve farnosti nekonala žádná svatba (v roce 2020 byly 4 svatby).

Pravidelně zveřejňujeme výsledky sbírek. Celkem sbírky za rok 2021 vynesly 337 522, – Kč.  Je to o 66 tisíc, tzn. skoro 25 % víc než v roce 2020. Všem farníkům a návštěvníkům našich bohoslužeb patří obrovské poděkování. Zvlášť když si uvědomíme, že pandemická doba omezila účast na bohoslužbách. Děkuji farníkům, kteří se rozhodli pravidelně posílat určenou částku na náš účet.

Tržby a ostatní příjmy – za celou farnost včetně pensionu na Božím Daru  vynesly 1 298 973,- Kč  (v roce 2020 to bylo 1 804 311,- Kč). Nižší příjem v roce 2021 je způsobený hlavně nižším příjmem na Božím Daru.

Výdaje za celou farnost včetně pensionu na Božím Daru činily
1 048 030,- Kč (v roce 2020 to bylo 1 513 853,- Kč).

Provozní výdaje farnosti byly v 2021 ve výši 593 643,- Kč (v roce 2020 to bylo 810 435,- Kč, z toho daň z příjmů 145 540,- Kč. Daň byla vysoká z důvodu prodeje pozemku).

Pastorační výdaje byly na podobné úrovni jako v roce 2020 a činily 
61 219,- Kč.

Výdaje na opravy kostelů byly ve výši 666 386,- Kč.

V roce 2021 farnost získala na dotacích částku 436 000,- Kč. V tom
292 tisíce Kč od města Ostrov na další etapu restaurování oken v kostele sv. Michaela v Ostrově.

104 tis. Kč od Ministerstva kultury na restaurování vitráže v kostele na Perninku.

40 tis. korun darovala obec Hroznětín na opravy kostela. Dále jsme získali podporu ze solidárního fondu biskupství na spoluúčast dotace ve výši 31 758, Kč.

Celkem spoluúčast na dotacích v roce 2021 stála farnost 89 192,- Kč.

Vysoká byla částka darů a příspěvků. V roce 2021 jsme tímto způsobem získali 216 247,-  Kč. Je to vysoká částka – všem dárcům moc děkujeme.

Pokud se jedná o pension na Božím Daru tržby a ostatní příjmy vynesly 149 154,- Kč a výdaje 151 588,- Kč (v roce 2020 příjmy byly ve výši 489 664,- Kč a výdaje ve výši 292 043,- Kč.) Údaje za letošní rok jsou spočítané do konce listopadu, takže se dá předpokládat, že celkový výsledek bude o něco lepší.

Aktuálně na účtech naši farnosti máme uloženo 1 033 000,- Kč. V depozitu biskupství je 1 575 000,- Kč. Jsou to peníze získané z  prodeje pozemku v roce 2020. Tyto prostředky je možné využit jen na investice, které zajistí příjem pro farnost do budoucna. Budeme hledat možnosti, jak tyto prostředky co nejlépe využít. 

Pokud se jedná o ekonomiku – největší starostí jsou pro nás budovy kostelů a provozní náklady. V minulých letech se pateru Markovi podařilo dohodnout s řadou obcí převedení kostelů do jejich vlastnictví. Farnost zůstává vlastníkem 6 kostelů: v Ostrově, Jáchymově, Hroznětíně, Perninku, Abertamech a Horní Blatné. Všechny ty budovy vyžadují každoročně investice do oprav. Jak jsem dřív uvedl, v letošním roce to byla částka 666 386,- Kč. Přitom se jedná jen o údržbu a běžné opravy.  Naše dva největší kostely v Ostrově a Jáchymově vyžadují generální opravu. Oba kostely mají ohroženou statiku. Musíme zjistit, jaká je realita. Jen projektové záměry pro tyto dva kostely nás budou stát v příštím roce kolem čtvrt milionu. Projektové záměry musíme objednat – bez nich nemůžeme požádat o žádnou dotaci.

Náš hlavní kostel v Ostrově vyžaduje celkovou rekonstrukci. Je objednán projektový záměr na rekonstrukci oltářů a lavic. Předpokládám, že realizace jenom těchto rekonstrukcí nás můžou stát kolem 10 milionů korun. Celková oprava kostela by stala asi kolem 40 milionů. Zastárla a v dezolátním a nefunkčním stavu je tak sakristie, ve které se neprováděly žádné změny posledních asi 30 let. Obnova sakristie je jednou z naléhavých priorit v ostrovském kostele.   

Zajištění statiky v Jáchymově může být spojené s částkou ve výši 20 milionů. Samozřejmě jsou to jen hrubé odhady, ale je jasné, že farnost na to nemá dostatečné prostředky. Můžou nám pomoci jen dotace. Když si ale uvědomíme, že podíl na dotacích může dosáhnout 40 % – jsou to částky, které jsou pro farnost v současné době nedosažitelné.

Akutním problémem v zimním období je sníh padající se střechy kostela v Jáchymově na přilehlou silnici. V minulých letech se nenašlo řešení tohoto problému, který působí nejenom materiální škody, ale ohrožuje i lidské životy. Je to opravdu moje veliká starost. Požádal jsem vedení Jáchymova o pomoc při odstraňovaní sněhu se střechy kostela.

O výše zmíněných problémech chci informovat v nejbližší době otce biskupa a požádat jej o pomoc v hledání řešení.

V druhé půlce roku se nám podařilo dohodnout s plzeňským biskupstvím zaměstnání farní asistentky na 0,4 úvazku. Uvažoval o tom už pater Marek. Po jednáních s biskupstvím, která proběhla během srpna a září, se od 1. října zaměstnancem naší farnosti stala paní Veronika Červená. Jsem za to velmi rád a děkuji jí za obětavou práci a časté přesčasy.

Mojí velkou radostí je, že se povedlo v novém školním roce zahájit vyučování náboženství. V minulém školním roce se náboženství ve farnosti nekonalo. Vyučování probíhá ve dvou skupinách – celkem se ho zúčastňuje 13 dětí. Vyučování se jako dobrovolnice ujaly paní Mária Gernerová a paní Beatrice Dubová. Jsem jim za to moc vděčný.

Pater Patrik byl pověřen přípravou ke svátostem dospělých – kvůli zhoršené pandemické situaci se rozhodl pro distanční přípravy.

Webové farní stránky jsou důležitým komunikačním nástrojem. Stránku penzionu na Božím Daru navštívilo 967 osob a zobrazení bylo 8039. Stránku farnosti navštívilo 4942 lidí a zobrazení bylo 22145. Naše stránky ale vyžadují obnovu – modernější vzhled a větší funkcionalitu. Staré stránky jsou funkční jen v omezeném rozsahu. Díky sponzorům pokračují práce na nových stránkách. Bohužel kvůli vážným zdravotním problémům, které zasáhly webmastera, práce zpomalily. Doufám, že se nových farních stránek brzo dočkáme.

Kladné byly ohlasy na kytarovou mši. Konala se jen jednou. Kvůli nemoci byla na poslední chvíli zrušena v prosinci. Doufám, že se v příštím roce budeme moci pravidelně těšit na mše svaté s kytarovým doprovodem.  

V listopadu proběhly volby do nové pastorační rady. 28. listopadu byla nová farní rada ustanovena a následně proběhlo její první zasedání. Všem členům pastorační rady děkuji, že se ujali této funkce. 

Ekonomická rada farnosti pokračuje ve složení, které bylo stanoveno v době, kdy farářem byl pater Marek Hric.

   Pokud se jedná o pastoraci ve farnosti obecně – největší výzvou je její veliká rozloha. Ostrov – centrální místo naší farnosti, místo, kde taky bydlí kněží a kde se na faře odehrává nejvíc akcí, je těžko dosažitelné pro věřící na vzdálených místech. Z toho pohledu za nejvíce podařené akce, kterých se zúčastnili i farníci ze vzdálených míst, považuji rozloučení s paterem Markem a následně uvedení nových kněží do služby ve farnosti a farní pout´ do Plzně a Klatov. Povedená byla taky Michalská pouť v září za účasti delegace z Německa. Tato akce proběhla za obrovské podpory a ve velmi úzké spolupráci s městem Ostrov. Děkuji panu starostovi Janu Burešovi, panu místostarostovi Marku Poledníčkovi, panu Josefu Železnému, paní Ditě Poledníčkové, panu Lukáši Lerchovi i paní Zuzaně Janecké z Domu kultury za pomoc při přípravě a průběhu pouti. Moje zvláštní poděkovaní patří v tomto ohledu paní Zuzaně Železné.

Děkuji otci biskupu Tomášovi za jeho přítomnost na rozloučení s paterem Markem a uvedeni nás do služby a taky za účast na Michalské pouti. Otec biskup požehnal taky na začátku října novou kapli v ostrovské věznici.

Pokračuje naše snaha nabízet alespoň mši svatou na různých místech naší farnosti. Pravidelné mše svaté se konají v Perninku, Horní Blatné, Hroznětíně a Abertamech. Z těchto míst je největší účast na bohoslužbách v Abertamech.  Jáchymov, kde je největší kostel v naší farnosti, je v tomto ohledu velmi specifický. Aktivních farníků je tam velmi málo, a přes to v období prázdnin a lázeňské sezony se kostel zaplní a je radosti tam sloužit mši svatou. Doufáme, že v příštím roce lázeňských hostů bude zase více.

Nově, po ukončení první etapy rekonstrukce kostela na Božím Daru, jsme ve spolupráci s obcí nabídli možnost mše svaté i tam, a to v turistické sezoně.

Dojížděli jsme tam během září. Byla tam půlnoční mše sv. a bude taky mše sv. na Nový rok. 

Na ostatních místech ve farnosti se snažíme nabídnout alespoň jednou za čas mše sv. pro věřící a taky příležitostné akce pro širší veřejnost. Patří k nim třeba dušičkové pobožnosti, betlémské světlo nebo půlnoční bohoslužby. Třeba betlémské světlo se rozdávalo na 8 místech naší farnosti – přišlo si pro ně cca 600 lidí. Půlnoční bohoslužby se konaly taky na 8 místech – v Ostrově, Jáchymově, Hroznětíně, Abertamech, Horní Blatné, Božím Daru, Děpoltovicích a Stráži nad Ohří. Jsme nadále otevřeni ke spolupráci s jednotlivými obcemi, se kterými se snažíme být v živém kontaktu. Ze strany obcí vnímáme obecně vstřícnost a otevřenost ke spolupráci.

Jsem rád, že pozvání do naší farnosti přijali kněží, kteří zde dřív působili. Pater Pavel Petrašovský měl přednášku a pater Bystrík Feranec adventní duchovní obnovu.

Chtěl bych k nám v příštím roce pozvat i další kněze, kteří ve farnosti dříve působili.

V prosinci se podařilo reaktivovat farní zpravodaj. Děkuji panu Igoru Adamovičovi za ochotu ujmout se redakce zpravodaje.

Měl jsem velikou radost, že se pouti do Plzně a Klatov zúčastnily osoby, které se starají o kostely a bohoslužby na jednotlivých místech naší farnosti:

  • paní Milena Kovaříková – která se stará o kapli sv. Rodiny v Ostrově
  • paní Ema Veverková – která se stará o kostel v Hroznětíně
  • paní Beata Nedvědová – která se stará o kostel v Abertamech
  • paní Marie Märzová – která se stará o kostel v Radošově
  • pan Tomislav Dáňa – který se stará o kostel v Horní Blatné
  • paní Lada Baranek Lapinová – která se stará o faru v Jáchymově a podílí se velmi aktivně na organizaci různých akci v kostele v Jáchymově spolu s nadací St. Joachim.

Děkuji jim všem a taky paní Ludmile Anderlové, která se stará o kostel v Perninku, panu Ruidigeru Eisensteinovi, který se stará o kostel v Jáchymově, a taky pánům Aloisi Tejmlovi a Michalu Števaňákovi, kteří se starají o kostel v Ostrově.

Zvláštní poděkování patří paní Růženě Kamarádové, která se dlouhodobě stará o účetnictví, dohlíží na všechny platby, závazky a sbírky. Děkuji ostatním členům rodiny Kamarádových za jejich angažovanost ve farnosti. 

Dále chci zvlášť poděkovat pánům Vladimíru Bártovi a Petru Poledníčkovi, kteří se už mnoho let obětavě starají o náš farní pension na Božím Daru. Oba jsou taky aktivní ve farní ekonomické radě.

Pan Bárta si zaslouží obrovský dík za každodenní dovážení naších farníků na bohoslužby.

Paní Lídě Hanzlové děkuji za vedení biblického společenství. Děkuji Dominice Šindelářové, Evě Kamarádové a Janě Kitzbergerové – koordinátorkám synodální cesty. Děkuji paní Lence Löfflerové za pomoc v pastoraci a uspořádání adventních dílen ve farnosti. Děkuji Pavlu Breindlovi za rozdělování nedělních čtení a službu v sakristii o nedělích. Pokud se jedná o službu lektora – moc bych si přál, aby se do této služby zapojily nové osoby.

Děkuji naším varhaníkům – Martinu Matuškovi, Martinu Bártovi a Janu Breindlovi.

Velké poděkování patří paní Marianě Nežatické a Heleně Prvé za starost o výzdobu kostela a každodenní modlitbu růžence v kostele. Paní Edeltraud Tejmlové a Marušce Čumrové za službu v knihovně. Děkuji všem, kteří se starají o údržbu farních prostor v čele s paní Růženou Bäumlovou. Děkuji taky paní Zuzaně Falesové za službu na jáchymovské faře.

Čtyři skupiny pravidelně uklízejí náš kostel v Ostrově. Chtěl bych se s nimi v nejbližší době setkat a osobně jim poděkovat.

Děkuji za zapojení velké skupiny farníků do brigády na úklid na faře a vánoční výzdobu kostela.

Pokud jsem na někoho zapomněl, což je velmi pravděpodobné, předem se omlouvám – každému, kdo přiložil ruku k společnému dílu, jsem velmi vděčný.

Na závěr chci poděkovat pateru Marku Hricovi za všechno, co pro farnost udělal, za to, jak mě přijal, a za spolupráci při předání farnosti. Jsem rád, že po jeho odchodu do Klatov nejsem na faře sám. Jsem velmi vděčný za patera Patrika Kovaľa: za jeho disponibilitu, spolehlivost a společenství jaké na faře vytváříme.

Děkuji spolu s paterem Patrikem za vaši vstřícnost a přijetí ve farnosti. Budeme rádi za Vaše postřehy, připomínky, nápady a hlavně aktivní zapojení jakýmkoli způsobem do života farnosti. Je třeba, aby každý člen farnosti našel své místo, kde může nejenom sloužit, ale i seberealizovat a prohloubit svůj vztah s Kristem.

4.1.2022 at 17:51 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: