Archive for 26.11.2021

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 28. listopadu 2021 do 5. prosince 2021)
28. listopadu 2021     1. NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–   Mše svatá     
  
30. listopadu 2021       Úterý  Svátek sv. Ondřeje, apoštolaOstrov      1800 – Mše svatá za † Helenu Pernink    1630 – Mše svatá               
1. prosince 2021         Středa  Ostrov       1800 – Mše svatá za † Eugena Puškaše a celý rod Jáchymov 1600 – Mše svatá
2. prosince 2021       Čtvrtek  Ostrov      1800 – Mše svatá za † Helenu       1835 – Eucharistická adorace
3. prosince 2021         Pátek Památka sv. Františka Xaverského, knězeOstrov  1700 –   možnost svátosti smíření a tichá                                      Eucharistická  adorace                 1740–   pobožnost k nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu                1800 – Rorátní mše svatá za † Jaroslava Galivodu
4. prosince 2021       Sobota  Horní Blatná                         1500  – Mše svatá   Ostrov  kaple sv. Rodiny    1730 – Mše svatá za živé a zesnulé členy živého růžence
5. prosince 2021   2.  NEDĚLE ADVENTNÍOstrov            830 –  Mše svatá za farnost                       Jáchymov     1000 –  Mše svatá Hroznětín    1130–  Mše svatá                         

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky určenou na potřeby naší farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla 5 276,- Kč. a z toho v Ostrově se vybralo 2 970,- Kč a v Jáchymově 1 800,- Kč. Zbylých 506,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Minulou neděli se konalo v naší farnosti první – zkušební setkání synodální skupinky. Všichni, kteří by měli zájem se do synody zapojit ať se obrátí na kteroukoli z koordinátorek synody v naší farnosti, kterými jsou: Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová. Více informací o synodě najdete na našich webových stránkách.

Ve středu po mši sv. zveme na biblické společenství na faře v Ostrově.

První zasedání nové farní rady  se uskuteční ve čtvrtek 2.12. v 19h na faře v Ostrově.

V pátek v 18h zveme na rorátní mši svatou do kostela v Ostrově. Po mši svaté na faře setkání pro přípravu ke svatostem: křtu, sv. přijímaní a biřmovaní pro dospělé a pro všechny kteří mají zájem o prohloubení víry.

Za týden v neděli 5 prosince v 16 hod. chceme zorganizovat Mikuláše pro děti z naši farnosti.  Automaticky počítáme účasti  dětí, které chodí na náboženství. Prosíme rodiče ostatních dětí aby nahlásili účast pro zajištěni nadílky.

Od úterý do pátku mše sv. v kostele v Ostrově. v 18h.  V úterý svátek sv. Ondřeje, apoštola mše sv. v Perninku v 16:30h. Ve středu mše sv. v Jáchymově v 16h. Na čtvrtek připadá I čtvrtek měsíce po mši sv. eucharistická adorace. V pátek památka sv. Františka Xaverského, kněze je to zároveň první pátek měsíce. Od 17h možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově, od 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v 18h. mše svatá. V sobotu mše svatá v Horní Blatné v 15h a v 17:30h v kapli sv. Rodiny v Ostrově. V neděli druhá adventní neděle  mše svaté v Ostrově v 8:30h, v Jáchymově v 10h. a v Hroznětíně  mše v 11:30h.

Je možné si již objednávat mešní intence na rok 2022. Nově bude možnost si objednávat i úmysly na nedělní mši svatou a to děkovné nebo na poděkování či na výročí.

Bohužel se v poslední době zhoršuje epidemiologická situace spojená s Covidem, proto apelujeme znovu na přijímání eucharistie na ruku a také o nošení roušek v kostele.

26.11.2021 at 20:30 Napsat komentář

Synoda 2021 -2023


Milí farníci,
papež František v říjnu tohoto roku otevřel Biskupskou synodu o Synodalitě, která se uskuteční v Římě v roce 2023. Vyzval přitom každého z nás, abychom se společně vydali na synodální cestu, abychom se v následujících měsících společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý.
Tématem synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání.“ Přípravný dokument v bodě 32. uvádí, že: „cílem synody, a tedy této (synodální) konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“
Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu, kterých se křesťané budou společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce března 2022.
Podněty, které vzejdou ve farnosti ze setkání jednotlivých synodálních skupinek, budou v synodálním procesu postoupeny k dalšímu zpracování na úrovni diecéze. Následně budou vypracované „syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.
V případě zájmu na účasti těchto setkání se můžete s důvěrou obracet na farní koordinátory viz. níže.
Vybízím Vás, milí farníci, zapojte se do synodálního procesu. Využijme jej i k tomu, abychom my sami ve farnosti zjistili „jak se nám nejen spolu žije.“ Podněty, které ze skupinek vzejdou, budou impulsem i k prohloubení a rozvoji života ve farnosti.
Rádi vám pomůžeme.
Vaši koordinátoři

Dominika Šindelářová, Eva Kamarádová a Jana Kitzbergerová


Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, uvádíme níže deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité synodality“.
I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
II. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?
III. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?
IV. SLAVIT
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris?
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?
VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší své plody?
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

26.11.2021 at 20:26 Napsat komentář


Banner

Kalendář aktualizací

Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Týdenní řád

NEDĚLE
Ostrov - 8:30, 12:30 (řeckokatolická liturgie, 1. a 3. neděli v měsíci), 17:00 (modlitba večerních chval)

Jáchymov - 10:00
Hroznětín - 11:30

ÚTERÝ
Ostrov - 17:00/18:00 (modlitba Svatého růžence)

Pernink - 16:30, 17:30 (farní společenství)

STŘEDA
Ostrov - 17:00/18:00 (mše svatá a nešpory), 18:00/19:00 (biblické společenství)

Jáchymov - 16:00

ČTVRTEK
Ostrov - 17:00/18:00 (v zim. čase v kapli sv. Rodiny), 17:35/18:35 (adorace, v zim. čase v kapli sv. Rodiny)

Hroznětín - 16:00 (mše jen po dobu letního času)

PÁTEK
Ostrov - 17:00/18:00, 15:00/16:00 (adorace a svátost smíření, 1. pátek v měsíci), 16:45/17:45 (pobožnost k Božskému srdci, 1. pátek v měsíci),18:00/19:00 (biřmovanci)

SOBOTA (mše s nedělní platností)
Ostrov - 18:00 (kaple sv. Rodiny)
Abertamy - 14:30
Horní Blatná - 16:00 (1. týden v měsíci)
Radošov - 16:00 (3. týden v měsíci)

Vysvětlivky
Zápis XX:XX/XX:XX značí začátek v zimní/letní čas.
Čas bez popisu značí mši svatou.

Úřední hodiny farní kanceláře

ÚTERÝ
Ostrov - 9:00 - 12:00 (kromě 1. úterý v měsíci)
Pernink - 13:00 - 15:00

STŘEDA
Ostrov - 9:00 - 12:00

ČTVRTEK
Ostrov - 13:00 - 16:00

PÁTEK
Ostrov - 9:00 - 12:00

Archiv

Klikněte pro zasílání upozornění na nové příspěvky na váš e-mail.

Přispěvatelé


%d blogerům se to líbí: